La misión en Oriente Medio del teniente Stern

Fiction
jakob hein die orient mission des leutnant stern cover
Die Orient-Mission des Leutnant Stern
Jakob Hein
Kiepenheuer & Witsch
256pp
Sample translation