3000 Euros

Fiction
thomas melle 3000 euro
3000 Euro
Thomas Melle
Rowohlt
208pp
Longlisted for the German Book Prize 2014